Paslaugos (informacija atnaujinama)

Techninės pagalbos priemonių paskirstymas, aprūpinimas ir remontas:

 • vadovaudamiesi patvirtinta metodika bei suderinę su Centru, paskirsto kitiems Centro regioniniams skyriams techninės pagalbos priemones;
 • organizuoja techninės pagalbos priemonių perdavimą iš centrinio sandėlio į kitus Centro regioninius skyrius;
 • vadovaudamasis neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis patvirtinta tvarka, technines pagalbos priemones išduoda apskrities savivaldybių įstaigoms ir gyventojams individualiai nuolatiniam naudojimui bei nuomos pagrindais;
 • vadovaudamasis Centro nustatyta tvarka, vykdo neįgaliųjų aprūpinimą elektriniais vežimėliais;
 • konsultuoja asmenis dėl techninių pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijų išmokėjimo tvarkos bei perduoda jų pateiktus dokumentus Centro direktoriaus sudarytai komisijai dėl kompensacijų išmokėjimo;
 • vykdo techninės pagalbos priemonių poreikio apskrityje tyrimus, renka statistinius duomenis apie naudojamas techninės pagalbos priemones bei pateikia Centrui šių duomenų analizę;
 • vadovaudamiesi nustatytomis metodikomis, atlieka kiekvienai apskrities savivaldybei techninės pagalbos priemonių paskirstymą pagal atskiras rūšis bei kontroliuoja jų išdavimą;
 • siekiant efektyvaus apskrities gyventojų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, bendradarbiauja su kitais Centro skyriais apsikeičiant informacija bei, esant galimybei,  techninės pagalbos priemonėmis;
 • bendradarbiauja su tiekėjais techninės pagalbos priemonių tiekimo bei kokybės klausimais;
 • bendradarbiauja su remonto įmonėmis, organizuoja techninės pagalbos priemonių remontą, individualų pritaikymą, grąžintų gaminių renovaciją;
 • vadovaudamiesi Centro nustatyta tvarka, organizuoja elektrinių vežimėlių remontą.
 • teikia užsakymus Centrui dėl specialios paskirties techninės pagalbos priemonių pagaminimo;
 • parenka bei individualiai pritaiko neįgaliajam technines pagalbos priemones ir apmoko, kaip jomis naudotis;

Techninės pagalbos priemonių įsigijimo prieinamumas, kokybė bei panaudojimo efektyvumas:

 • savo veiklą koordinuoja su sveikatos priežiūros įstaigomis, savivaldybių įstaigomis, o esant reikalui ir su neįgaliųjų asociacijomis, veda techninės pagalbos priemonių išdavimo ir grąžinimo apskaitą ir vykdo grąžinimo kontrolę;
 • tikrina techninės pagalbos priemonių remonto, individualaus pritaikymo ir renovacijos darbų kokybę;
 • vykdo sudarytų su savivaldybių įstaigomis techninės pagalbos priemonių panaudos sutarčių kontrolę.
 • renka vartotojų atsiliepimus apie naudojamas techninės pagalbos priemones, teikia siūlymus Centrui dėl techninės pagalbos priemonių efektyvaus panaudojimo bei tobulinimo;
 • pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus ir pasiūlymus dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis prieinamumo, jų kokybės, individualaus pritaikymo ir kt.

Programos vykdymo priežiūra:

 • kaupia metodinę informaciją ir dokumentaciją techninės pagalbos priemonių klausimais bei perduoda ją Centrui;
 • informuoja apskrities visuomenę apie galimas įsigyti techninės pagalbos priemones;
 • organizuoja seminarus, konferencijas, teikia konsultacijas, susijusias su techninės pagalbos priemonių įsigijimu

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Įmonės kodas 190789945
Mindaugo 42A, LT-01311, Vilnius
A/s Nr. LT767300010002458220 "Swedbank"