Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų ar problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis Centro duomenų apsaugos pareigūnę Liviją Martinėnienę, el. p. livija.martineniene@tpnc.lt