Direktorius

foto trnt

Ilona Ogurcova

Direktorė

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data ir vieta

1976 m. gegužės 11 d., Trakai

Išsilavinimas

 

2006 m.

Lietuvos teisės universitetas, teisės magistras

2004 m.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, mechanikos inžinerijos (biomechanikos studijos ) magistras

2002 m.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, mechanikos inžinerijos (biomechanikos studijos ) bakalauras

Darbo patirtis

 

2014 m.

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM, direktorė

2009 m.

Trakų rajono greitosios medicinos pagalbos stotis, direktorė

2002 m.                  

UAB "Ortopedijos technika", Vilniaus filialo direktorė

1998 m.         

VASPVT, medicinos prietaisų rinkos priežiūra

Apdovanojimai

 

2016 m.                  

Pasaulio reabilitologų asociacijos prezidento padėka už dalyvavimą veikloje

2016 m.

Vilniaus universiteto  padėka už bendradarbiavimą

2015 m.

VšĮ "Ypatingi žmonės" padėka už veiklą konferencijoje

Papildoma informacija

 

Užsienio kalbos

Anglų, rusų, lenkų, lotynų (specialybės kalba)

Pomėgiai

Biliardas, kulinarija, sodininkystė

Šeima

Ištekėjusi. Vyras Andrej, sūnus Artur (g. 1993 m.), dukra Laura (g. 1996 m.)

 

2020 METŲ UŽDUOTYS

Einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

2.1. TPP prieinamumo didinimas

Techninės pagalbos priemonių (toliau – TPP) asortimento plėtra

Informacijos apie TPP įsigyjamų kompensavimo budu praplėtimas, e-katalogo resursų padidinimas mažiausiai 10 proc.

2.2.TPNC infrastruktūros optimizavimas

Optimizuoti TPNC infrastruktūrą. Sudaryti optimizavimo planą numatant 10 teritorinių padalinių veiklos perspektyvą

Užtikrinant TPP prieinamumą sumažinant kiekvieno asmens nuotolį iki  paslaugos gavimo išlaikant atstumą ne didesnį nei 90 km

2.3. Didinti įsigyjamų TPP kokybę

TPP pirkimai organizuojami pagal PSO bazinį TPP sąrašą ir TPP specifikacijų projektus

Pirkimų dokumentacija rengiama pagal PSO rekomendacijas, o papildomi TPP kokybės kriterijai pasiekiami taikant ne mažiau kaip 3 ekonominio naudingumo principus

2.4. TPNC veiklos kokybė užtikrinama taikant Bendrąjį valdymo modelį (BVM) atsižvelgiant į viešosios nuomonės tyrimus. 

Įvykdytas TPNV veiklos tobulinimo planas ir mažiausiai vienas viešosios nuomonės tyrimas

Pakartotinai atliktas VRM išorinis veiklos vertinimas pagal BVM ir sudarytas veiklos tobulinimo planas kuriame atsižvelgiama į viešosios nuomonės tyrimo rezultatus

2.5. TPNC darbuotojų darbo aplinkos/mikroklimato gerinimas

Psichosocialinės rizikos faktorių darbo vietoje tyrimas, darbuotojų pasitenkinimas darbu TPNC tyrimas

Darbuotojų pasitenkinimo darbu augimas ne mažiau kaip 10 proc. lyginant su praeitų periodu

PAGRINDINIAI 2019 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

Eil.Nr.

Metinės veiklos užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

(Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.

 

Organizuoti TPP Įsigijimą ir asmenų aprūpinimą

Aprūpintų asmenų poreikių patenkinimas

Asmenų aprūpinimo TPP paslaugos trukmė ne daugiau kaip 6 savaitės

TPP remonto paslaugos trukmė ne daugiau kaip 10 dienų

 

Laikas nuo asmens kreipimosi į TPNC ir TPP išdavimo sprendimo priėmimo vidutiniškai sudarė 6,14 kalendorinių dienų, analizuojant 10000 klientų apimtį.

Laikas kai asmuo kreipėsi dėl TPP remonto paslaugos ir jos įvykdymo  visutiniškai sudarė 1,16 kalendorinių dienų.

2.

 

Organizuoti Centro veiklą teritoriniuose padaliniuose

Bendrojo valdymo modelio plano uždavinių rengimas

Tvarkomų ir naudojamų TPP identifikacijos užtikrinimas ir duomenų apie asmenį sugretinimas su TPP

Įvykdytos Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos ir valdymo kokybės tobulinimo plano 2019 m. veiklos ir uždaviniai:

 1. BVM veiksmų planas 2019-2020, Reg. Nr. R4-196, 2019-08-12
 2. BVM mokymų ataskaita 2018-09, Reg. Nr. R1-336, 2018-09-03
 3. Dėl darbuotojų mentorių grupės sudarymo, mentorystės programos parengimo ir įgyvendinimo, Reg. Nr. G1-39, 2019-05-31
 4. Dėl Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos struktūros patvirtinimo pakeitimo, Reg. Nr. P1-59, 2019-10-21
 5. Dėl vidaus audito konsultavimo paslaugų suteikimo, Reg. Nr. R3-399, 2019-08-12
 6. Tarnybinis pranešimas dėl IT poreikių analizės, Reg. Nr. R4-132, 2019-05-16
 7. TPNC strateginis veiklos palanas 2020-2023, Projekto Nr. 1.2. E-100 (1.2. E/2019)
 8. Atliktas TPP kokybės vertinimas, parengtas atnaujinto įsakymo Projektas Nr. 1.2 E-104 (1.2 E/2018)
 9. Atlikta Vėluojančių užduočių analizė, Reg. Nr. R4-129, 2019-05-14

3.

 

Optimizuoti TPPA IS veikimą

Modernizuoti TPP paskirstymo per savivaldybių socialinių paslaugų centrus procesus 

Organizuoti TPPA IS adaptacijos darbus atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus;

Organizuoti mokymus savivaldybių socialinių paslaugų centrų darbuotojams (60 mokymų); 

TPPA IS adaptuota darbui atsižvelgiant į technines galimybes (nepasirašyta TPPA IS ir SPIS integracijos sutartis, nepasirašyta duomenų bazės saugojimo serverio nuomos sutartis su SADM) ir nestabilų finansavimą.

Organizuota mokymų: pridas Nr. 1

Išrašyta sertifikatų: Priedas Nr.2

 

Informacija apie mokymus viešai skelbiama www.tpnc.lt, TPNC FB paskyroje ir partnerių viešinimo kanalais.

 1. Keletas pvz. https://www.tpnc.lt/lt/apie-tpnc/naujienos/2019-04-25-mokymai-vilniaus-ir-kauno-apskriciu-savivaldybiu-istaigu-darbuotojams/
 2. NVO mokymai https://www.tpnc.lt/lt/apie-tpnc/naujienos/mokymai-apie-ismaniuosius-telefonus-su-lieciamu-ekranu/
 3. https://www.tpnc.lt/lt/apie-tpnc/naujienos/centro-darbuotojams-vyko-priesgaisrines-saugos-mokymai/ 

4.

 

Bendradarbiavimas su savivaldybių socialinių paslaugų centrais 

Pasidalinimas gerąja praktika, informacijos apie TPP skleidimas

TPP e-katalogo modernizavimas (atsižvelgiant į BDAR audito rekomendacijas)

Dalyvavimas klasterių veikloje

Atlikta. TPP e-katalogas papildytas informacinėmis kortelėmis su RTPP naudojimo instrukcijomis ir rinkoje esančiomis TPP, kuriomis TPNC asmenų neaprūpina.

 

 

5.

   Reaguojant į LNF rezoliuciją su SADM suderintas TPNC prie SADM veiklos tobulinimo planas

Viršplaninė veikla

Vykdymui gautas dokumentas

Pavadinimas:            Dėl asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis

 

Registracijos Nr.:R1-600

Registracijos data: 2019-06-07

 

Siuntėjo registracijos nr.:            (20.2 E-31) SD-2962 Siuntėjo registracijos data: 2019-06-07       

 

Kaip šio plano dalis buvo atliktas neplaninis TPNC veiklos auditas bei vadovo veiklos tyrimas. Visi tyrimo metų Ministro pateikti įpareigojimai įvykdyti anksčiau laiko.

           

 

 1. Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo tvarkos aprašo tobulinimo, Reg. Nr. R3-281, 2019-06-21
 2. Dėl prisijungimo prie Bolonijos deklaracijos, Reg. Nr. R3-484, 2019-09-17
 3. Pasiūlymas dėl pagrindinių būtinųjų kriterijų TPP kokybei (sąrašo projektas) , Reg. Nr. R3-272, 2019-06-20
 4. Dėl aprūpinimo TPP sistemos tobulinimo veiksmų plano vykdymo tarpinės ataskaitos už laikotarpį nuo 2019-06-07 iki 2019-06-28 pateikimo, Reg. Nr. R3-306, 2019-06-28
 5. Dėl aprūpinimo TPP sistemos tobulinimo veiksmų plano vykdymo tarpinės ataskaitos už laikotarpį nuo 2019-07-01 iki 2019-08-01 pateikimo, Reg. Nr. R3-372, 2019-07-31
 6. Dėl aprūpinimo TPP sistemos tobulinimo veiksmų plano vykdymo tarpinės ataskaitos už laikotarpį nuo 2019-08-01 iki 2019-09-10 pateikimo, Reg. Nr. R3-469, 2019-09-09
 7. Dėl aprūpinimo TPP sistemos tobulinimo veiksmų plano vykdymo tarpinės ataskaitos už laikotarpį nuo 2019-09-10 iki 2019-09-30 pateikimo (individualizuoti užsakymai), Reg. Nr. R3-503, 2019-09-30
 8. Dėl aprūpinimo TPP sistemos tobulinimo veiksmų plano vykdymo tarpinės ataskaitos už laikotarpį nuo 2019-09-10 iki 2019-09-30 pateikimo (sanitarinės/higienos situacijos gerinimas, papildomos patalpos), Reg. Nr. R3-505, 2019-09-30
 9. Dėl dokumento formos patikslinimo ir tarpinės atliktų veiksmų ataskaitos pateikimo 2 versija, Reg. Nr. R3-413, 2019-08-16
 10. Dėl dokumento formos patikslinimo ir tarpinės atliktų veiksmų ataskaitos pateikimo, Reg. Nr. R3-397, 2019-08-07
 11. Vykdomų apklausų duomenų apibendrinimas už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-09-01, Reg. Nr. R3-456, 2019-09-05