Apie klausos TPP

 

 

vertimas gestu kalba ikona juodas

 

 

Atmintinė atsisiuntimui

 

KOMPENSACIJOS GAVIMO TVARKA 

1. Asmuo, pageidaujantis gauti kompensaciją už įsigytą naują klausos techninės pagalbos priemonę, teikia nustatytos formos prašymą Centrui ir pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

1.1. Išvadą dėl techninės pagalbos priemonių pateikia gydytojas išrašydamas E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ ar E003 „Stacionaro epikrizė“, ar E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“, ar E027-a „Atsakymas į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui“ formas. Centras šiuos duomenis pasitikrina esveikata.lt. Medicinos dokumentuose turi būti užfiksuotas asmens klausos funkcijos pablogėjimo lygis dB per paskutinius 12 mėnesių, o jei asmuo kreipiasi dėl vidinio ryšio (FM) sistemos kompensacijos skyrimo, išvadoje taip pat nurodoma, kad asmuo naudojasi klausos aparatu ar kochleariniu implantu, ar įsriegiamu kauliniu implantu, kai:

  • asmuo dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi pirmą kartą;

  • asmuo dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jam neįgalumo ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

1.2. pažymą apie nėštumą arba kitą dokumentą, kuriame nurodyta vaiko gimimo data, arba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą pažymą apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, jei asmuo kreipiasi dėl garso rodytuvo (elektroninės auklės).

1.3. dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą, jei asmens vardu Prašymą teikia asmens atstovas (pavyzdžiui laisvos formos sutikimą).

2. vieną iš šių dokumentų, patvirtinančių klausos techninės pagalbos priemonių įsigijimą:

2.1. Sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;

2.2. Pirkimo užsienio valstybėje dokumentą;

2.3. Pirkimo–pardavimo kvitą;

2.4. Sąskaitą faktūrą ir lizingo (finansinės nuomos) davėjo išduotą dokumentą, jei klausos techninės pagalbos priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;

2.5. Sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo termino atidėjimas už:

  • mobiliojo ryšio telefoną ar kompiuterį arba vidinio ryšio (FM) sistemą, arba signalizavimo ir rodymo priemones.

3. Prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į Centrą, siunčiant registruotu laišku, elektroniniu paštu arba elektroniniais ryšiais per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).

4. Centras peržiūri pateiktą Prašymą ir per 4 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos praneša asmeniui ar asmens atstovui apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus ir informuoja, kad jie turi būti pateikti ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos.

5. Komisija per 10 darbo dienų nuo Prašymo ir dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo.

6. Centras per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo informuoja asmenį ar asmens atstovą apie priimtą sprendimą.

7. Kompensacija išmokama per 20 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos į Prašyme nurodytą asmens ar asmens atstovo banko sąskaitą arba per paštą.

8. Jei asmuo pateikia sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo termino atidėjimas už mobiliojo ryšio telefoną ar kompiuterį, arba vidinio ryšio (FM) sistemą, arba signalizavimo ir rodymo priemones, apmokėjęs priemonės įsigijimo išlaidas iki jame nurodyto termino, per 10 darbo dienų nuo apmokėjimo asmuo Centrui papildomai turi pateikti tai įrodančius dokumentus.

ASMUO TURI TEISĘ GAUTI VIENĄ IŠ KOMPENSACIJŲ UŽ ĮSIGYTUS:

  • vibruojantį žadintuvą arba žadintuvą su vibruojančia pagalvėle, arba išmanųjį laikrodį (apyrankę);

  • mobiliojo ryšio telefoną (vibruojantį) arba kompiuterį;

  • prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą su ausinėmis arba prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą su indukcine kilpa.

KLAUSOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS, KURIŲ KOMPENSACIJĄ GALITE GAUTI:

Techninės pagalbos priemonė

Naujos priemonės naudojimo laikas (ne mažiau kaip)

Kompensuojama suma, bet ne daugiau nei faktinės įsigijimo išlaidos

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens techninės pagalbos priemonės poreikis

Laikmačiai:

vibruojantis žadintuvas

3 metai

30 Eur

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

žadintuvas su vibruojančia pagalvėle

3 metai

30 Eur

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

išmanusis laikrodis (apyrankė)

3 metai

49 Eur

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

Telefonai, telefono ryšio priemonės, kompiuteriai:

 laidinis telefonas

10 metų

40 Eur

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 70 dB

 mobiliojo ryšio telefonas (vibruojantis)

3 metai 

200 Eur

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 70 dB

kompiuteris, turintis vaizdo perdavimo funkciją (įskaitant ir planšetinį (delninį))

3 metai 

200 Eur

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 70 dB

Garso perdavimo sistemos:

vidinio ryšio (FM) sistema, skirta triukšmui ir aidui sumažinti bei asmenų girdėjimo kokybei  pagerinti

5 metai

1000 Eur

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 45 dB ir asmuo naudojasi klausos aparatu (-ais) ar kochleariniu (-iais) implantu (-ais), ar

Įsriegiamu (-ais) kauliniu (-iais) implantu (-ais)

prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamas įtaisas su ausinėmis

6 metai

110 Eur

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamas įtaisas su indukcine kilpa

6 metai

124 Eur

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

Signalizavimo ir rodymo priemonės:

durų skambutis

6 metai

185 Eur

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

garso rodytuvas (elektroninė auklė)

6 metai

145 Eur

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

įspėjamasis durų įtaisas

6 metai

165 Eur

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

judesio rodytuvas

6 metai

190 Eur

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

dūmų-gaisro signalizatorius

6 metai

200 Eur

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

dujų signalizatorius

6 metai

185 Eur

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

belaidis signalizavimo įtaisas (priėmiklis)

6 metai

200 Eur

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

vaizdo telefonspynės komplektas

6 metai

320 Eur

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

SVARBU!

1. Jei asmuo ar asmens atstovas kreipiasi pirmą kartą, dokumento, patvirtinančio klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimą, išrašymo data negali būti senesnė nei 6 mėnesiai iki Prašymo pateikimo dienos.

2. Asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus pateikia tik pasibaigus anksčiau gautos klausos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui.

3. Kompensacija už tos pačios klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimą išmokama vieną kartą per nustatytą naudojimosi laiką. Teisę gauti kompensaciją pakartotinai asmuo įgyja pasibaigus priemonės naudojimo laikui, kuris skaičiuojamas nuo Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

4. Jei Prašymas ir priemonės įsigijimo dokumentai, pateikiami po asmens, kuriam prašoma skirti kompensaciją, mirties, kompensacija asmens turto paveldėtojams neišmokama.

 ____________

 

Informuojame, kad nuo 2022 m. vasario 1 d. pakeista klausos TPP aprūpinimo tvarka. Atsisiųsti aprūpinimo tvarkos aprašą.

 

Atkreipiame dėmesį, kad Centro įsigytomis klausos priemonėmis asmenys aprūpinami tol, kol jų Centras turi.