Atmintinė apie čiužinio ir pasėsto praguloms išvengti įsigijimo išlaidų kompensavimą

 

Atsisiųsti atmintinę

 

JŪS GALITE GAUTI ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ:

 • čiužiniui praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 100 eurų, jei dėl sveikatos būklės nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, visiška negalia, yra pragulų atsiradimo tikimybė, esant bent vienam sunkiam organizmo funkcijų sutrikimui dėl tam tikrų ligų ar traumų;

 • pasėstui praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 200 eurų, jei dėl sveikatos būklės esate priverstas judėti neįgaliojo vežimėliu.


KOMPENSACIJOS GAVIMO TVARKA

 1. Prieš įsigyjant čiužinį ar pasėstą praguloms išvengti turite kreiptis į Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrių apskrityje ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jūsų diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs ankščiau gautos kompensacijos nustatytas terminas ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.

 2. Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriui apskrityje turite pateikti šiuos dokumentus:

2.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą dėl kompensacijos skyrimo;

2.2. Išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių):

 •  įsigyjant čiužinį praguloms išvengti medicinos dokumentų išrašą/siuntimą išrašo gydantis gydytojas (išrašas nereikalingas pateikus specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia);

 • įsigyjant čiužinį praguloms išvengti, asmenį gydantis gydytojas, įvertinęs asmens poreikį įsigyti techninės pagalbos priemonę, jei asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis, medicinos dokumentų išrašo/siuntimo formoje Nr. 027/a nurodo, kad asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis;

 • įsigyjant pasėstą praguloms išvengti medicinos dokumentų išrašą/siuntimą išrašo gydantis gydytojas;

 • išrašo pateikti nereikia kreipiantis dėl tos pačios priemonės pakartotinai, pasibaigus čiužinio ar pasėsto praguloms išvengti nustatytam naudojimo laikui ar jei priemonė visiškai nusidėvėjo ir yra pripažinta netinkama naudoti nepasibaigus jos naudojimo laikui.

2.3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2.4. Neįgaliojo pažymėjimą ir (ar) specialiųjų poreikių nustatymo pažymą.

2.5. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

2.6. Dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą, jei asmens vardu prašymą teikia asmens atstovas (pavyzdžiui laisvos formos sutikimą).

3. Prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į Centrą, siunčiant registruotu laišku, elektroniniu paštu arba elektroniniais ryšiais per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).

4. Komisija išnagrinėja prašymą, per 10 dienų priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, sprendimas galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos.

5. Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrius apskrityje ne vėliau kaip per 5 dienas informuoja apie priimtą sprendimą.

6. Gavęs informaciją apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, galite įsigyti pageidaujamą priemonę ir per 60 dienų nuo priemonės įsigijimo dienos Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriui apskrityje turite pateikti:

6.1. vieną iš dokumentų, patvirtinančių priemonės įsigijimą:

 • sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;

 • sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas apmokėjimo termino atidėjimas;

 • pirkimo užsienio valstybėje dokumentą;

 • pirkimo–pardavimo kvitą, jei priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;

 • lizingo (finansinės nuomos) davėjo dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės nuomos) sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonės perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu.

7. Atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (techninės pagalbos priemonė turi būti paženklinta atitikties ženklu CE). Jeigu techninės pagalbos priemonė perkama ne Lietuvoje, turi būti pateikiamas atitikties deklaracijos vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

8. Dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas: pasėsto ar čiužinio praguloms išvengti – ne mažiau kaip 1 metai.

9. Atmintinėje nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo įsigytos po komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

10. Kompensacijos išmokamos ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nurodytų dokumentų pateikimo dienos į Prašyme nurodytą asmens arba asmens atstovo banko sąskaitą arba per paštą.

11. Prašymai dėl šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos gavimo, pateikti po asmens mirties, nenagrinėjami.

 

SVARBU!
Jei Centro teritorinis padalinys asmenį aprūpina rankomis ar automatiškai reguliuojama lova, sprendimą skirti čiužinio praguloms išvengti įsigijimo išlaidų kompensaciją Centro teritorinio padalinio darbuotojas priima iš karto.