Atmintinė apie elektrinių neįgaliųjų vežimėlių ir varytuvų įsigijimo išlaidų kompensavimą

 

 Atsisiųsti atmintinę

 

JŪS GALITE GAUTI ŠIŲ ELEKTRINIŲ NEĮGALIŲJŲ VEŽIMĖLIŲ IR VARYTUVŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ:

 • elektrinio vežimėlio asmenims iki 18 metų – vieną kartą per 4 metus 90 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 5000 eurų, kai asmeniui nustatyta labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėlo raumenų atrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų šlaunų bigės, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos.

 • elektrinio vežimėlio asmenims nuo 18 metų – vieną kartą per 6 metus 90 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 5000 eurų, kai asmeniui nustatyta labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėlo raumenų atrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų šlaunų bigės, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos.

 • elektrinio vežimėlio su perkėlimo įranga – vieną kartą per 6 metus 90 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 9000 eurų, asmenims nuo 14 metų, kuriems nustatyta labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėlo raumenų atrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų šlaunų bigės, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos.

 • elektrinio varytuvo – vieną kartą per 8 metus 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 3800 eurų, kai asmuo naudojasi neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui.

KOMPENSACIJOS GAVIMO TVARKA

1. Prieš įsigydamas neįgaliojo vežimėlį turite kreiptis į Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrių apskrityje ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jūsų diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs ankščiau gautos kompensacijos nustatytas terminas ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.

2. Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriui apskrityje turite pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dėl kompensacijos skyrimo;

 • išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių), kurį išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai. Išrašo pateikti nereikia kreipiantis dėl tos pačios priemonės pakartotinai, pasibaigus elektrinio varytuvo ar elektrinio vežimėlio nustatytam naudojimo terminui, ar, jei priemonė visiškai nusidėvėjo ir yra pripažinta netinkama naudoti, nepasibaigus jos naudojimo laikui;

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

 • neįgaliojo pažymėjimą ir (ar) specialiųjų poreikių nustatymo pažymą;

 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

 • dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą, jei asmens vardu prašymą teikia asmens atstovas (pavyzdžiui laisvos formos sutikimą).

3. Prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į Centrą, siunčiant registruotu laišku, elektroniniu paštu arba elektroniniais ryšiais per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).

4. Komisija išnagrinėja prašymą bei per 10 dienų priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, sprendimas galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos.

5. Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrius apskrityje ne vėliau kaip per 5 dienas informuoja apie priimtą sprendimą.

6.Gavęs informaciją apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo galite įsigyti neįgaliojo vežimėlį ar varytuvą ir per 60 dienų nuo jo įsigijimo dienos Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriui apskrityje turite pateikti:

6.1. vieną iš dokumentų, patvirtinančių priemonės įsigijimą:

 • sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;

 • sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas apmokėjimo termino atidėjimas;

 • pirkimo užsienio valstybėje dokumentą;

 • pirkimo–pardavimo kvitą, jei priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;

 • lizingo (finansinės nuomos) davėjo dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės nuomos) sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonės perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu.

6.2. Atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (techninės pagalbos priemonė turi būti paženklinta atitikties ženklu CE). Jeigu techninės pagalbos priemonė perkama ne Lietuvoje, turi būti pateikiamas atitikties deklaracijos vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu;

6.3. Dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas. Elektrinio varytuvo rėmui – ne mažiau kaip 3 metai, elektrinėms ar akumuliatorinėms elektrinio varytuvo dalims – ne mažiau kaip 2 metai, elektrinio vežimėlio rėmui – ne mažiau kaip 5 metai, kitoms dalims, išskyrus padangas ir baterijas – 3 metai, padangoms ir baterijoms – 1 metai.

7. Atmintinėje nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo įsigytos po komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

8. Kompensacijos išmokamos ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo nurodytų dokumentų pateikimo dienos į Prašyme nurodytą asmens arba asmens atstovo banko sąskaitą arba per paštą.

9. Pateikus sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas apmokėjimo termino atidėjimas, asmuo apmokėjęs priemonės įsigijimo išlaidas, per 10 darbo dienų nuo apmokėjimo dienos turi pateikti tai įrodančius dokumentus.

10. Prašymai dėl šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos gavimo, pateikti po asmens mirties, nenagrinėjami.