TPP paskirstymo regionams metodika

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2003 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. A1-75

TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ PASKIRSTYMO REGIONAMS METODIKA

I. METODIKOS TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS

1. Techninės pagalbos priemonių (toliau - TPP) paskirstymo regionams metodika (toliau – metodika) nustato už valstybės biudžeto lėšas perkamų TPP paskirstymo metodą. 
2. Šios metodikos tikslas – sudaryti vienodas galimybes visiems savivaldybių socialinės paramos skyriams ar kitoms įstaigoms, kurioms priskirta aprūpinimo TPP funkcija, tomis pačiomis sąlygomis aprūpinti savo regiono gyventojus TPP ir skatinti savivaldybes ieškoti rezervų asmenų aprūpinimui TPP gerinti. 
3. Ši metodika taikoma skirstant TPP savivaldybių socialinės paramos skyriams ar kitoms
įstaigoms, kurioms priskirta aprūpinimo TPP funkcija.


II. TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ PASKIRSTYMO REGIONAMS TVARKA

4. Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (toliau - TPNC) surenka iš Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, savivaldybių duomenis apie bendrą respublikos bei kiekvienos savivaldybės neįgaliųjų, iš jų vaikų, pensinio amžiaus asmenų skaičių bei TPP poreikį bei apdoroja šią informaciją. 
5. TPNC metų pradžioje įvertina ir nustato numatomų pirkti TPP vienetų skaičių pagal kiekvieną rūšį. 
Remdamasis surinkta informacija, TPNC TPP skyrimo kiekius savivaldybėms nustato pagal tokią formulę:

X1 = [(KT + T) : C] x C1, kur

X1 – numatoma skirti tam tikros rūšies TPP vienetų tam tikrai savivaldybei;
KT – numatoma viso pirkti tos rūšies TPP vienetų tais metais;
T – likusių TPNC sandėlyje nuo praeitų metų TPP skaičius;
C – bendras tam tikros TPP rūšies poreikis, vnt;
C1 – tam tikros TPP rūšies poreikis atskirose savivaldybėse. 
TPNC TPP paskirstymą savivaldybių socialinės paramos skyriams ar kitoms įstaigoms,
kurioms priskirta aprūpinimo KT funkcija pildo lentelėje (1 priedas).

Techninės pagalbos priemonių 
paskirstymo regionams metodikos 
1 priedas

 

Techninės pagalbos priemonių paskirstymas savivaldybėms……….metais

 

Techninės
pagalbos
priemonių
pavadinimai


Likusios TPNC
sandėlyje nuo
praeitų metų 
techninės 
pagalbos 
priemonės, vnt.

(T)

Numatoma viso
pirkti 
techninės 
pagalbos 
priemonių ……
metais, vnt.

(KT)

Bendras tam tikros 
techninės pagalbos 
priemonių rūšies
poreikis, vnt.

(C)


Techninės pagalbos priemonių paskirstymas

Vilniaus m.

Kauno m.

...

C1

X1

C2

X2

...

...

Vežimėlis                  
Vaikštynė                  
Lazdelė                  
.....