TPP poreikio planavimo metodika

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
socialinės   apsaugos ir darbo ministro
2008 m. gegužės 20  d. įsakymu Nr. A1-163

NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS POREIKIO PLANAVIMO METODIKA

I. METODIKOS TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS

    1. Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (toliau vadinama – TPP) poreikio planavimo metodika (toliau vadinama – metodika) nustato reikalingo TPP kiekio planavimo ir nustatymo metodą.
    2. Metodikos tikslas – atsižvelgiant į individualius neįgaliųjų poreikius, padėti Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Centras) planuoti valstybės lėšų, reikalingų techninės pagalbos priemonėms įsigyti, poreikį.
    3.  TPP poreikiai yra planuojami savivaldybėse, Centro teritoriniuose padaliniuose ir Centre.
    4. Centras gali pateikti paklausimus Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybėms dėl oficialių duomenų apie neįgaliųjų, iš jų vaikų ir suaugusių, asmenų skaičių savivaldybės(-ių) teritorijoje(-ose) gavimo. Šie duomenys naudojami planuojant neįgaliųjų aprūpinimo TPP poreikį.
    5. Centro teritoriniai padaliniai ir savivaldybės, planuodami neįgaliųjų aprūpinimo TPP poreikį, turi atsižvelgti į:
    5.1. neįgaliųjų, naudojančių TPP registro, kuriame fiksuojama turimų TPP rūšys, jų naudojimo trukmė, duomenis;
    5.2. informaciją apie neįgaliuosius, naudojančius TPP, kurių TPP naudojimo terminas baigiasi ar yra pasibaigęs;
    5.3. informaciją apie praeitais metais išduotas neįgaliesiems TPP pagal asmenų grupes bei TPP rūšis;
    5.4. TPP, kurias reikalinga specialiai pritaikyti, poreikį.

II. NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS POREIKIO NUSTATYMO TVARKA SAVIVALDYBĖSE  IR CENTRO TERITORINIUOSE PADALINIUOSE

    6. Savivaldybės neįgaliųjų aprūpinimo TPP poreikį pagal atskiras TPP rūšis nustato pagal tokią formulę:

Cs1 = Es + As + Bs – Ls ,  
 
            Centro teritorinis padalinys neįgaliųjų aprūpinimo TPP poreikį pagal atskiras TPP rūšis nustato pagal tokią formulę:

Cp = Ep + Ap + Bp ,  kur

Cs1/ Cp – tam tikros TPP rūšies poreikis savivaldybėje, Centro teritoriniame padalinyje;
Es/Ep – laukiančių eilėje neįgaliųjų skaičius metų pabaigoje savivaldybėje, Centro teritoriniame padalinyje;
As/Ap – iš viso neįgaliesiems atiduota TPP pagal jų prašymus savivaldybėje, Centro teritoriniame padalinyje;
Ls – likusių TPP skaičius metų pabaigoje savivaldybėje, Centro teritoriniame padalinyje;
Bs/Bp – TPP, kurių naudojimosi trukmė baigėsi, bet joms gauti prašymai nepateikti savivaldybei,  Centro teritoriniam padaliniui.
    7. Savivaldybės, nustačiusios TPP poreikį metams pagal atskiras TPP rūšis, pildo šios metodikos 1, 2, ir 3 prieduose nurodytas lenteles, kurias pateikia Centro teritoriniams padaliniams.
    8. Centro teritoriniai padaliniai, remdamiesi savivaldybių pateikta informacija, TPP poreikį metams pildo šios metodikos 4, 5, 6 prieduose nurodytas lenteles.

III. NEĮGALIŲJŲ  APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS POREIKIO NUSTATYMO TVARKA CENTRO TERITORINIŲ PADALINIŲ APTARNAUJAMOSE TERITORIJOSE

    9. Remdamasis surinkta ir apibendrinta informacija, Centro teritorinis padalinys TPP poreikį aptarnaujamoje teritorijoje pagal atskiras TPP rūšis savivaldybėse nustato pagal tokią formulę:

Cp1 = Cs1 + Cs2 +... Csn  + Cp – Lp ,    kur

Cp1 – tam tikros TPP rūšies poreikis Centro teritorinio padalinio aptarnaujamoje teritorijoje; 
Cs1, Cs2, ... Csn  –  tam tikros TPP rūšies poreikis kiekvienoje savivaldybėje; 
Cp  – tam tikros TPP rūšies poreikis Centro teritoriniame padalinyje;
Lp – tam tikros TPP rūšies likutis Centro teritoriniame padalinyje.
    10. Centro teritorinis padalinys TPP poreikį metams pagal atskiras TPP rūšis pildo šios metodikos 7, 8 ir 9 prieduose nurodytas lenteles, kurias pateikia Centrui.

IV. NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS POREIKIO
NUSTATYMAS ŠALIES MASTU

    11. TPP poreikis šalies mastu nustatomas atsižvelgiant į Centro teritorinių padalinių pateiktą Centrui informaciją:
    11.1.  apie išduotas neįgaliesiems TPP pagal atskiras TPP rūšis per metus bei jų poreikius;
    11.2. Centro teritorinio padalinio sandėlyje likusias TPP bei eilėje įsigyti TPP laukiančius neįgaliuosius metų pabaigoje.
    12. Centras, remdamasis surinkta ir apibendrinta informacija, reikalingos pirkti TPP poreikį tam tikrais biudžetiniais metais nustato pagal tokią formulę:

C = Cp1 + Cp2 + ... Cpn  ,    kur

C – reikalingos pirkti TPP poreikis vnt.;
Cp1, Cp2 , ... Cpn  – poreikis tam tikrai TPP rūšiai tam tikrais biudžetiniais metais kiekviename Centro teritoriniame padalinyje.
    13. Centras, nustatydamas TPP poreikį šalies mastu kalendoriniams metams pagal atskiras TPP rūšis, pildo šios metodikos 10, 11 ir 12 prieduose nurodytas lenteles.

__________________________

 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės
Pagalbos priemonėmis poreikio
planavimo metodikos
1 priedas

JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ POREIKIS PAGAL ATSKIRAS RŪŠIS………............................ SAVIVALDYBĖJE ……………… METAMS

Atiduota techninės pagalbos priemonių pagal asmenų prašymus, vnt. 
(As)

Laukiančių eilėje asmenų skaičius matų pabaigoje
(Es)

Techninės pagalbos priemonės, kurių naudojimo trukmė baigėsi, vnt. 
(Bs)
Likusios nuo praeitų metų techninės pagalbos priemonės, vnt.
(Ls)
Techninės pagalbos priemonių poreikis, vnt. 
(Cs1)
Vežimėliai          
Alkūniniai ramentai          
Vonios suoliukai           
         

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės
Pagalbos priemonėmis poreikio
planavimo metodikos
2 priedas

REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ POREIKIS PAGAL ATSKIRAS RŪŠIS………............................ SAVIVALDYBĖJE ……………… METAMS

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas Atiduota techninės pagalbos priemonių pagal asmenų prašymus, vnt. 
(As)

Laukiančių eilėje asmenų skaičius matų pabaigoje
(Es)

Techninės pagalbos priemonės, kurių naudojimo trukmė baigėsi, vnt. 
(Bs)
Likusios nuo praeitų metų techninės pagalbos priemonės, vnt.
(Ls)
Techninės pagalbos priemonių poreikis, vnt. 
(Cs1)
Kūno termometrai          
Taktilinės lazdelės          
Ilgio matuokliai          
         

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis poreikio
planavimo metodikos
3 priedas

KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ POREIKIS PAGAL ATSKIRAS RŪŠIS………............................ SAVIVALDYBĖJE ……………… METAMS

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas Atiduota techninės pagalbos priemonių pagal asmenų prašymus, vnt. 
(As)

Laukiančių eilėje asmenų skaičius matų pabaigoje
(Es)

Techninės pagalbos priemonės, kurių naudojimo trukmė baigėsi, vnt. 
(Bs)
Likusios nuo praeitų metų techninės pagalbos priemonės, vnt.
(Ls)
Techninės pagalbos priemonių poreikis, vnt. 
(Cs1)
Vibruojantys žadintuvai          
Laidiniai telefonai          
Garso rodytuvai          
         

  

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis poreikio
planavimo metodikos
4 priedas

JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ POREIKIS PAGAL ATSKIRAS RŪŠIS CENTRO………............................ TERITORINIAME PADALINYJE……………… METAMS

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas Atiduota techninės pagalbos priemonių pagal asmenų prašymus, vnt. 
(Ap)

Laukiančių eilėje asmenų skaičius matų pabaigoje
(Ep)

Techninės pagalbos priemonės, kurių naudojimo trukmė baigėsi, vnt. 
(Bp)
Techninės pagalbos priemonių poreikis, vnt. 
(Cp)
Vežimėliai        
Alkūniniai ramentai        
Vonios suoliukai         
       

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis poreikio
planavimo metodikos
5 priedas

REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ POREIKIS PAGAL ATSKIRAS RŪŠIS CENTRO………............................ TERITORINIAME PADALINYJE……………… METAMS

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas Atiduota techninės pagalbos priemonių pagal asmenų prašymus, vnt. 
(Ap)

Laukiančių eilėje asmenų skaičius matų pabaigoje
(Ep)

Techninės pagalbos priemonės, kurių naudojimo trukmė baigėsi, vnt. 
(Bp)
Techninės pagalbos priemonių poreikis, vnt. 
(Cp)
Kūno termometrai        
Taktilinės lazdelės        
Ilgio matuokliai         
       

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis poreikio
planavimo metodikos
6 priedas

KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ POREIKIS PAGAL ATSKIRAS RŪŠIS CENTRO………............................ TERITORINIAME PADALINYJE……………… METAMS

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas Atiduota techninės pagalbos priemonių pagal asmenų prašymus, vnt. 
(Ap)

Laukiančių eilėje asmenų skaičius matų pabaigoje
(Ep)

Techninės pagalbos priemonės, kurių naudojimo trukmė baigėsi, vnt. 
(Bp)
Techninės pagalbos priemonių poreikis, vnt. 
(Cp)
Vibruojantys žadintuvai        
Laidiniai telefonai        
Garso rodytuvai        
       

 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis poreikio
planavimo metodikos
7 priedas

JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ POREIKIS PAGAL ATSKIRAS RŪŠIS CENTRO………............................ TERITORINIAME PADALINYJE……………… METAMS

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas Savivaldybių apskaičiuoti techninės pagalbos priemonių poreikiai, vnt. Likusios nuo praeitų metų techninės pagalbos priemonės, vnt. (Lp) Techninės pagalbos priemonių poreikis, vnt. Centro teritoriniame padalinyje apskričių mastu 
(Cs1)
Vilniaus miesto savivaldybėje
(Cs1)
Ukmergės rajono savivaldybėje
(Cs2)
...
(Csn)
............. teritoriniame padalinyje
(Cp)
Vežimėliai            
Alkūniniai ramentai          
 
Vonios suoliukai 
 

 
   
 

 
           


 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis poreikio
planavimo metodikos
8 priedas

REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ POREIKIS PAGAL ATSKIRAS RŪŠIS CENTRO………............................ TERITORINIAME PADALINYJE……………… METAMS

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas Savivaldybių apskaičiuoti techninės pagalbos priemonių poreikiai, vnt. Likusios nuo praeitų metų techninės pagalbos priemonės, vnt. (Lp) Techninės pagalbos priemonių poreikis, vnt. Centro teritoriniame padalinyje apskričių mastu 
(Cs1)
Vilniaus miesto savivaldybėje
(Cs1)
Ukmergės rajono savivaldybėje
(Cs2)
...
(Csn)
............. teritoriniame padalinyje
(Cp)
Kūno termometrai            
Taktilinės lazdelės
 
          
Ilgio matuokliai 
 
         
           

 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis poreikio
planavimo metodikos
9 priedas

KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ POREIKIS PAGAL ATSKIRAS RŪŠIS CENTRO………............................ TERITORINIAME PADALINYJE……………… METAMS

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas Savivaldybių apskaičiuoti techninės pagalbos priemonių poreikiai, vnt. Likusios nuo praeitų metų techninės pagalbos priemonės, vnt. (Lp) Techninės pagalbos priemonių poreikis, vnt. Centro teritoriniame padalinyje apskričių mastu 
(Cs1)
Vilniaus miesto savivaldybėje
(Cs1)
Ukmergės rajono savivaldybėje
(Cs2)
...
(Csn)
............. teritoriniame padalinyje
(Cp)
Vibruojantys žadintuvai            
Laidiniai telefonai
 

 
   
 

 
Garso rodytuvai  
 
       
            

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis poreikio
planavimo metodikos
10 priedas

JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ POREIKIS PAGAL ATSKIRAS RŪŠIS ŠALYJE……………… METAMS

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas Centro teritorinių padalinių aptarnaujamos teritorijos mastu askaičiuotas techninės pagalbos priemonių poreikis vnt. Reikalingų pirkti techninės pagalbos priemonių poreikis, vnt. (C)
Vilniaus padalinyje
(Cp1)
Kauno Padalinyje
(Cp2)
...
(Cpn)
Vežimėliai        
Alkūniniai ramentai
 
     
Vonios suoliukai 
 

 
 
 
       

 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis poreikio
planavimo metodikos
11 priedas

REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ POREIKIS PAGAL ATSKIRAS RŪŠIS ŠALYJE……………… METAMS

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas Centro teritorinių padalinių aptarnaujamos teritorijos mastu askaičiuotas techninės pagalbos priemonių poreikis vnt. Reikalingų pirkti techninės pagalbos priemonių poreikis, vnt. (C)
Vilniaus padalinyje
(Cp1)
Kauno padalinyje
(Cp2)
...
(Cpn)
Kūno termoetrai        
Taktilinės lazdelės
 
     
Ilgio matuokliai  
 
 
 
       

 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis poreikio
planavimo metodikos
12 priedas

KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ POREIKIS PAGAL ATSKIRAS RŪŠIS ŠALYJE……………… METAMS

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas Centro teritorinių padalinių aptarnaujamos teritorijos mastu askaičiuotas techninės pagalbos priemonių poreikis vnt. Reikalingų pirkti techninės pagalbos priemonių poreikis, vnt. (C)
Vilniaus padalinyje
(Cp1)
Kauno padalinyje
(Cp2)
...
(Cpn)
Vibruojantys žadintuvai        
Laidiniai telefonai  
 
 
 
Garso rodytuvai