Atgal

Judriojo (mobilaus) ryšio telefonas (vibruojantis)

TPP Kodas:
E. katalogo TPP kodas:
Tiekėjas: Laisvai pasirenkamas
Gamintojas: Pasirinktinai
Kompensuojama TPNC: Taip

Aprašymas

Asmuo turi teisę gauti naujo judriojo (mobilaus) ryšio telefono (vibruojančio) įsigijimo išlaidų kompensaciją – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus iki 174 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

 

Asmuo, prieš įsigydamas priemonę, turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jo diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos kompensacijos nustatytas terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.

 

1)    Asmuo, pageidaujantis gauti techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir pateikti šiuos dokumentus:

 • Asmens arba vieno iš tėvų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;
 • Dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą;
 • Išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kuriame turi būti nurodytas klausos funkcijos pablogėjimas dB. Išrašą išduoda asmenį gydantis gydytojas; Išrašas iš medicininių dokumentų nereikalingas: kai asmuo ne pirmą kartą kreipiasi į Centrą dėl klausos TPP įsigijimo nepasikeitus jo sveikatos būklei.
 • Neįgaliojo pažymėjimą, invalido pažymėjimą.
 • Kreipiantis dėl techninės pagalbos priemonės asmenims iki 18 metų - vaiko gimimo liudijimą.

2)    Per 10 dienų komisija nagrinėja asmens prašymą ir priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Centro teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 dienas informuoja asmenį apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo.

3)    Priemonės įsigijimo išlaidų kompensacija išmokama, jei ši priemonė buvo įsigyta po komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

4)    Asmuo, įsigijęs priemonę, turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir pateikti šiuos dokumentus:

 • Sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, arba kredito ar mokėjimo įstaigos patvirtintą sąskaitą, įrodančią, kad mokėjimas įvykdytas kredito ar mokėjimo įstaigos internetinėje sistemoje, arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai priemonę). Jeigu pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos priemonės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;
 • Pirkimo užsienio valstybėje dokumentą;
 • Pirkimo – pardavimo kvitą, jei priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;
 • Lizingo (finansinės nuomos) davėjo dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės nuomos) sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonės perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;
 • Dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas;