Atgal

Neįgaliojo vežimėlis, skirtas tetraplegikui

TPP Kodas:
E. katalogo TPP kodas:
Tiekėjas: Laisvai pasirenkamas
Gamintojas: Pasirenkamas
Kompensuojama TPNC: Taip

Aprašymas

 

Asmuo gali gauti neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui įsigijimo išlaidų kompensaciją - vieną kartą per 5 metus, bet ne daugiau kaip 1216 eurų.

 

 

 1. Asmuo, pageidaujantis gauti techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir pateikti šiuos dokumentus:
 • prašymą dėl kompensacijos skyrimo;
 • išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • neįgaliojo pažymėjimą;
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

   2. Per 10 dienų komisija nagrinėja asmens prašymą ir priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Centro teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 dienas informuoja asmenį apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo.

 

   3. Atmintinėje nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo įsigytos po komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

 

   4.  Asmuo, įsigijęs priemonę, turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir pateikti šiuos dokumentus:

 

 • sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, arba kredito ar mokėjimo įstaigos patvirtintą sąskaitą, įrodančią, kad mokėjimas įvykdytas kredito ar mokėjimo įstaigos internetinėje sistemoje, arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai priemonę). Jeigu pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos priemonės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;
 • sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas apmokėjimo termino atidėjimas;
 • pirkimo užsienio valstybėje dokumentą;
 • pirkimo–pardavimo kvitą, jei priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;
 • lizingo (finansinės nuomos) davėjo dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės nuomos) sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonės perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;
 • atitikties deklaraciją (gaminys turi būti paženklintas CE ženklu ir atitikti Lietuvos medicinos normą MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18, ir (ar) 1993 m. birželio 14 d. Europos Tarybos direktyvos 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ reikalavimus). Jeigu priemonė perkama ne Lietuvoje, turi būti pateikiamas atitikties deklaracijos vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu;
 • dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas. Neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, rėmui – ne mažiau kaip 5 metai; kitoms šio vežimėlio dalims, išskyrus padangas ir kameras, – 3 metai.