Dėl asmenims suteikiamos galimybės pranešti apie pažeidimus TPNC prie SADM

Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (toliau – ministerija) ir jai pavaldžiose įstaigose galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo ministerijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei taikomas pranešėjų apsaugos priemones.

 

Sąvokos:

Pavaldžios įstaigos – įstaigos, priklausančios ministerijos valdymo sričiai, kurioms socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu suteikta teisė naudotis vidiniu kanalu.

Pavaldžios įstaigos atsakingas darbuotojas – pavaldžios įstaigos vadovo paskirtas darbuotojas, kuris ministerijos kompetentingo subjekto prašymu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per ministerijos kompetentingo subjekto nurodytą terminą, pateikia reikalingą informaciją pranešimui nagrinėti, užtikrindamas pateiktos informacijos konfidencialumą.

Pranešėjas – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą ministerijoje ar pavaldžioje įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kurį kompetentinga institucija pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą pripažįsta pranešėju.

Pažeidimas – ministerijoje ar pavaldžioje įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.

Kompetentingas subjektas – ministerijoje paskirtas darbuotojas, asmenų grupė ar padalinys, kuris administruoja vidinį kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, padarytą ministerijoje ar pavaldžiose įstaigose, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  • tiesiogiai kompetentingam subjektui;

  • atsiųsti informaciją ministerijos elektroninio pašto adresu pranesk@socmin.lt.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą laisvos formos pranešimu, turi nurodyti kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą galimai padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan., sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, jeigu su pranešime nurodyta įstaiga sieja tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, jei įmanoma pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. Asmeniui, teikiančiam informaciją apie pažeidimą, taip pat rekomenduojama nurodyti informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, jei jie yra žinomi, pateikti duomenis apie pažeidimo liudytojus, jei jie yra žinomi, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.

Skundo pranešėjo asmens duomenys ir skunde pateikta informacija yra konfidencialūs.

Skundo svarstymo eiga:

  • Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.

 

  • Nustatęs pažeidimo faktą, kompetentingas subjektas informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.

 

  • Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba ministerijoje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.