Asmenų aptarnavimas

  • "100. Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo laikas visuose Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus geografiškai kiekvienoje apskrityje nutolusiose padaliniuose (toliau – Centro teritoriniai padaliniai) nuo 8:30 val. iki 16:30 val., penktadieniais nuo 8:30 val. iki 15:15 val. su pietų pertrauka visomis darbo dienomis nuo 12:00 val. iki 12:30 val. 

  • Piliečiai ir kiti asmenys gali būti  neaptarnaujami, nepriimamos ir neišduodamos techninės pagalbos priemonės, jeigu yra Centro direktoriaus įsakymu nustatytos sanitarinės dienos ir/ar valandos, kurių metu atliekami Centro padalinių patalpų ūkiniai tvarkymosi darbai.

  • Asmenys prašymus, skundus pateikia, o Centro darbuotojai asmenų prašymus, skundus priima, nagrinėja ir atsakymus asmeniui pateikia, vadovaudamiesi Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Techninės pagalbos centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo nuostatomis.

  • 101. Asmenų aptarnavimas Centre vykdomas taikant „vieno langelio“ principą. Už asmenų aptarnavimo organizavimą atsako Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus vedėjas ir jo geografiškai apskrityse nutolusių  padalinių socialinės priemonės koordinatoriai, administracijoje – administratorius.

  • Centro direktoriaus įsakymu gali būti nustatytos atskiros asmenų aptarnavimo tvarkos pagal teikiamų paslaugų pobūdį" – Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio  2 d. įsakymu Nr. G1 – 27 patvirtintas "Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie socialines apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentas". 

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. G1-28 "Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo" (atsisiųsti įsakymą ir tvarkos aprašą).