Atmintinė apie skuterio, kojomis minamo triračio ar keturračio, stovėjimo atramos vaikams įsigijimo išlaidų kompensavimą

Atsisiųsti  atmintinę

 

 

JŪS GALITE GAUTI ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ:

 • skuterio – vieną kartą per 6 metus iki 900 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas, jei asmeniui nuo 18 metų nustatyta vienos arba abiejų kojų parezė; ryški hemiparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis arba amiostatinis sindromas; lėtinis kojų arterinės kraujotakos II laipsnio nepakankamumas; lėtinis kojų veninės kraujotakos III laipsnio nepakankamumas; abiejų kojų dramblialigė; lėtinis plaučių III laipsnio ir širdies III funkcinės klasės nepakankamumas; persodinta ar dirbtinė širdis; hipofizinis sindromas (suaugusiems asmenims) arba specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis;

 • kojomis minamo triračio ar keturračio – vieną kartą per 4 metus 90 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 1800 eurų, jei asmeniui iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų paralyžių sutrikusi koordinacija, tačiau jis gali judėti triračiu ar keturračiu;

 • stovėjimo atramos vaikams – vieną kartą per 4 metus iki 1200 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas, jei nustatyta hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija, tetraplegija, tetraparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas ir pan.

KOMPENSACIJOS GAVIMO TVARKA

1. Prieš įsigyjant skuterį, kojomis minamą triratį ar keturratį ar stovėjimo atramą vaikams turite kreiptis į Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrių apskrityje ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jūsų diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs ankščiau gautos kompensacijos nustatytas terminas ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.

2. Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriui apskrityje  turite pateikti šiuos dokumentus:

2.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą dėl kompensacijos skyrimo;

2.2. išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių):

 • įsigyjant kojomis minamą triratį ar keturratį, skuterį ar stovėjimo atramą vaikams medicinos dokumentų išrašą/siuntimą išrašo gydantis gydytojas;

 • įsigyjant skuterį išrašo pateikti nereikia jei asmeniui yra nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis;

 • išrašo pateikti nereikia kreipiantis dėl tos pačios priemonės pakartotinai, pasibaigus skuterio, kojomis minamo triračio ar keturračio ar stovėjimo atramos vaikams nustatytam naudojimo laikui ar jei priemonė visiškai nusidėvėjo ir yra pripažinta netinkama naudoti nepasibaigus jos naudojimo laikui.

3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4. Neįgaliojo pažymėjimą ir (ar) specialiųjų poreikių nustatymo pažymą.

5. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

6. Dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą, jei asmens vardu prašymą teikia asmens atstovas (pavyzdžiui laisvos formos sutikimą).

7. Prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į Centrą, siunčiant registruotu laišku, elektroniniu paštu arba elektroniniais ryšiais per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).

8. Komisija išnagrinėja prašymą, per 10 dienų priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, sprendimas galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos.

9. Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrius apskrityje ne vėliau kaip per 5 dienas informuoja apie priimtą sprendimą.

10. Gavęs informaciją apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, galite įsigyti pageidaujamą priemonę ir per 60 dienų nuo priemonės įsigijimo dienos Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriui apskrityje turite pateikti:

10.1. vieną iš dokumentų, patvirtinančių priemonės įsigijimą:

 • sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;

 • sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas apmokėjimo termino atidėjimas;

 • pirkimo užsienio valstybėje dokumentą;

 •  pirkimo–pardavimo kvitą, jei priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;

 • lizingo (finansinės nuomos) davėjo dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės nuomos) sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonės perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu.

10.2. Atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (techninės pagalbos priemonė turi būti paženklinta atitikties ženklu CE). Jeigu techninės pagalbos priemonė perkama ne Lietuvoje, turi būti pateikiamas atitikties deklaracijos vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu;

10.3. Dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas: skuterio rėmui – ne mažiau kaip 5 metai, kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras, – 3 metai, kojomis minamo triračio ar keturračio – ne mažiau kaip 4 metai, stovėjimo atramoms vaikams – ne mažiau kaip 3 metai.

11. Atmintinėje nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo įsigytos po komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

12. Kompensacijos išmokamos ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo nurodytų dokumentų pateikimo dienos į Prašyme nurodytą asmens arba asmens atstovo banko sąskaitą arba per paštą.

13. Pateikus sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas apmokėjimo termino atidėjimas, asmuo apmokėjęs priemonės įsigijimo išlaidas, per 10 darbo dienų nuo apmokėjimo dienos turi pateikti tai įrodančius dokumentus.

14. Prašymai dėl šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos gavimo, pateikti po asmens mirties, nenagrinėjami.